ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020α.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 6331/380/02-08-2019 Απόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2019 Β και Εαρινού Εξαμήνου 2020 Α.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 

από 06/08/2019 ώρα 15:00 έως 19/08/2019 ώρα 15:00

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων :

https://mis.inedivim.gr

                                               ΟΔΗΓΙΕΣ
Για τη συμπλήρωση και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών.

 1. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε φάκελο με ζελατίνες π.χ. ντοσιέ ζελατίνων.
  1α. Σε κάθε ζελατίνα, με ειδικό μαρκαδόρο ή σε αυτοκόλλητο αναγράφεται ο αντίστοιχος αριθμός πεδίου από τον πίνακα μοριοδότησης
  Π.χ.
  -η ηλεκτρονική αίτηση, είναι το Α1 δικαιολογητικό
  -η πρώτη γλώσσα επιπέδου Β2, είναι το Β2.1 δικαιολογητικό
  -η επαγγελματική εμπειρία σχετική με τη Δ.Β.Μ. είναι το Γ2.1 δικαιολογητικό κ.τ.λ
 2. Τα δικαιολογητικά που απαρτίζουν τον φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται στις ενότητες του βιογραφικού σημειώματος (όπου αυτό απαιτείται).