ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019α.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 5697/336/02.08.2018 Aπόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2018 Β και Εαρινού Εξαμήνου 2019 Α.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 

από 06/08/2018 ώρα 15:00 έως 24/08/2018 ώρα 15:00

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων :

https://mis.inedivim.gr 

ΟΔΗΓΙΕΣ
Για τη συμπλήρωση και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών.

1.      Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε φάκελο με ζελατίνες π.χ. ντοσιέ ζελατίνων.
1α. Σε κάθε ζελατίνα, με ειδικό μαρκαδόρο ή σε αυτοκόλλητο αναγράφεται ο αντίστοιχος αριθμός πεδίου από τον πίνακα μοριοδότησης
Π.χ.
-η ηλεκτρονική αίτηση, είναι το Α1 δικαιολογητικό
-η πρώτη γλώσσα επιπέδου Β2, είναι το Β2.1 δικαιολογητικό
-η επαγγελματική εμπειρία σχετική με τη Δ.Β.Μ. είναι το Γ2.1 δικαιολογητικό κ.τ.λ

2.      Τα δικαιολογητικά που απαρτίζουν τον φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται στις ενότητες του βιογραφικού σημειώματος (όπου αυτό απαιτείται).

3.      Στο εξώφυλλο του φακέλου-ντοσιέ θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του υποψήφιου εκπαιδευτή όπως αυτά έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.
Δηλ. ονοματεπώνυμο και αριθμός αίτησης που βρίσκεται πάνω δεξιά, κάτω από το όνομά σας.
 

 Παράδειγμα οργάνωσης του φακέλου ενός υποψηφίου εκπ/τή:

• Τα κριτήρια πρόσληψης εκπ/τή διακρίνονται σε μοριοδοτούμενα (πίνακας μοριοδότησης ηλεκτρονικής αίτησης) & συνεκτιμώμενα (λοιπά στοιχεία βιογραφικού σημειώματος)

Πρώτος Υποφάκελος :     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δεύτερος Υποφάκελος:   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (αριθ. -1-)
Τρίτος Υποφάκελος  :      ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (αριθ. -2-)
Τέταρτος Υποφάκελος  :  ΠΤΥΧΙΟ Α΄ (αριθ. – 3.1.-)
Πέμπτος Υποφάκελος  :   ΠΤΥΧΙΟ Β΄ (αριθ. – 3.2.-)
Κ.Ο.Κ………………………………………………
 

 

Δείτε εδώ τις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2018-2019