Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ. 2017

Δείτε   τα αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ.  εδω

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και
την Πέμπτη 14-09-2017 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στο ΔΙΕΚ Λευκάδας για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής,                                               τις εργάσιμες ημέρες από 14:00μ.μ. μέχρι 20:00μ.μ.

Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:  https://diek.it.minedu.gov.gr

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.