Καταρτιζόμενοι

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Επαγγελματικά Δικαιώματα ΕΟΠΠΕΠ

Όρια Απουσιών

Φθινοπωρινό εξάμηνο 2020Β 
Ώρες Μαθήματος Εβδομάδες Σύνολο Ωρών Ποσοστό Όριο Απουσιών Ποσοστό Όριο Απουσιών
1 15 15 15% 2 20% 3
2 15 30 15% 5 20% 6
3 15 45 15% 7 20% 9
4 15 60 15% 9 20% 12
5 15 75 15% 11 20% 15

Πρακτική Άσκηση ή μαθητεία Σπουδαστών ΙΕΚ

1. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματο-
ποιούν την πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία σε φυσικά
πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθμού και επιχειρήσεις με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του παρόντος, με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο
οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης
μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από
την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστη-
ριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν
ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει
να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσ-
σάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου
θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.
2. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., που έχουν συμπλη-
ρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή
εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην
ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την
υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκη-
σης ή μαθητείας, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης
και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης έγκρι-
σης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απο-
νέμεται η Β.Ε.Κ. με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της
θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.
3. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιό-
τητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ή μαθη-
τείας πραγματοποιούνται από το Γραφείο Επαγγελματι-
κής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ) του Ι.Ε.Κ. της
παρ. 2 του άρθρου 32, με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.
ή του Συντονιστή Συμβούλου.
4. Η πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ.,
Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
και επιχειρήσεις δύναται να είναι αμειβόμενη ή επιδο-
τούμενη ενώ η μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ.,
Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και
επιχειρήσεις είναι αμειβόμενη ή επιδοτούμενη. Η πρα-
κτική άσκηση και η μαθητεία είναι δυνατόν να χρημα-
τοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, σύμ-
φωνα με τις σχετικές διατάξεις.

5. Για τους καταρτιζόμενους των δημοσίων Ι.Ε.Κ.
η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πρά-
ξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση και τη
μαθητεία σε χώρους εργασίας, αν οι καταρτιζόμενοι δεν
είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν
από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημέ-
νους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής
και νοσοκομειακής περίθαλψης των καταρτιζομένων,
που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση σε εργαστηριακό
χώρο, που χρησιμοποιείται από τα δημόσια Ι.Ε.Κ. ή στους
χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές
δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση

Έντυπα πρακτικής άσκησης: