Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τομέας δραστηριοτήτων

Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» αφορούν σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, όπως αυτά καθορίζονται από την Ε.Ε. Ο διπλωματούχος θαεργαστεί ως τεχνικός πληροφορικής στα πλαίσια δραστηριοτήτων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Αναλυτικότερα, μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο, σε Οργανισμούς ή στον Ιδιωτικό τομέα στην:

α) Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού – δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες,

β) συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα στη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, στη ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια,

γ) πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών(hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).

δ) αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής-υλοποίηση-συντήρηση εφαρμογών λογισμικού εφαρμόζοντας υφιστάμενες αναλύσεις και σχέδια ανάπτυξης.

Ειδικότερα μπορεί να εργασθεί σε:

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που προωθούν–πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής.

Το επίπεδο των πιστοποιημένων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Επαγγελματικά Καθήκοντα

Ο πιστοποιημένος στην ειδικότητα«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»:

 • εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του Πληροφοριακού συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού.
 • Αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software) κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).
Η δράση του χαρακτηρίζεται από:
 • οικονομία χρόνου και πόρων
 • αποτελεσματικότητα,
 • ασφάλεια,
 • διασφάλιση ποιότητας εργασίας,
 • προστασία περιβάλλοντος και
 • προστασία προσωπικών δεδομένων.

Δείτε σχετικά: